Day: November 25, 2020

ดีต่อใจ ต้องไม่ตีลูกดีต่อใจ ต้องไม่ตีลูก

ตามคำสอนของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” อาจจะใช้ไม่ได้ในสมัยนี้ ต่อให้คุณพ่อคุณแม่จะเติบโตมาอย่างไร บางครั้งวิธีการตีอาจจะใช้ไม่ได้กับคนทุกคน เพราะการตีมันไม่ดีต่อลูกเลยสักนิด ในสมัยก่อนที่ใช้วิธีตีเพราะยังไม่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยา สิ่งที่สามารถลดอาการดื้อของลูกได้เร็วที่สุดคือการตี แต่สมัยนี้มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่า การตีลูกไม่มีผลดีในทุกๆด้าน